OBCHODNÍ INFORMACE A PODMÍNKY

Obchodní obsah a celkový design www stránky www.renlive.cz podléhá obchodnímu a autorskému zákonu. Jakékoliv použití obsahu, nebo jeho části, je možné jen s písemným souhlasem majitele a provozovatele portálu RENLIVE.CZ – 4MedFit s.r.o.

 

1. ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO – 4MedFit s.r.o.

  • Dodat množství a správný druh zboží dle objednávky v dohodnuté ceně.
  • Adekvátně zabalit zboží a odeslat zboží v dohodnuté lhůtě.
  • Vystavit a přiložit daňový doklad.

Prodávající se zavazuje, že všechny informace které nám poskytnete na objednávkovém formuláři, slouží výlučně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány.

 

2. VLASTNICTVÍ, KOUPĚ a DODÁNÍ ZBOŽÍ

Do vlastnictví kupujícího koupené zboží přechází až zaplacením tovaru.Kupujúci potvrzuje, že si zboží vybral v souladu s nabídkou v online obchodě renlive.cz. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu do 48 hodin od zaplacení objednávky, pokud není dohodnuto jinak. Kupující se zavazuje zboží uhradit včas a to buď před expedicí bankovním převodem nebo při přebírání zboží v hotovosti. Pokud není dohodnuto jinak, prodávající účtuje poplatek za dodání zboží podle zvoleného způsobu doručení a platby. Nad částku uvedenou v části objednávka - způsob doručení a platby - je doručení zdarma. Kupující prohlašuje, že s podmínkami koupě je seznámen, jsou pro něj srozumitelné a tyto podmínky se zavazuje dodržovat. Prodávající si vyhrazuje právo na nedodání zboží pokud momentálně není skladem, avšak musí kupujícího s tím seznámit co nejdříve po objednání zboží. Přepravu předmětu koupě zajistí prodávající prostřednictvím smluvního přepravce, poštou, vlastní přepravou nebo dle dohody se zákazníkem. Dodací lhůta končí předáním zboží k přepravě.

 

3. PRODÁVAJÍCÍ NEODPOVÍDÁ

Za opožděné dodání objednaného zboží zaviněné přepravcem , poškození  zásilky zaviněné poštou, resp. expresní zásilkovou službou případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

 

4. REKLAMACE a ZÁRUKA

Prodávající není odpovědný, za případné škody způsobené externím dopravcem s výjimkou dovozu zboží našimi pracovníky. Pokud se jednoznačně a hodnověrně prokáže, že dodané zboží odesíláno v špatné kvalitě, kupující má právo na jeho bezplatnou výměnu za zboží ve stejné hodnotě. Přičemž však kupující nese náklady na dopravu na místo expedice zkaženého zboží. Prodávající nevrací kupujícímu cenu za první přepravu. Prodávající neručí za závady způsobené smluvním přepravcem. Na každý prodávané zboží, se vztahuje zákonná záruční doba, pokud u zboží není uvedeno jinak.

 

5. ZRUŠENÍ SMLOUVY

Prodávající má právo odstoupit od dodávky zboží v případech, pokud:

  • Kupující pro účely koupě zboží předloží neplatné, případně jakýmkoliv způsobem zfalšované doklady,
  • Kupující nepřevezme z důvodů spočívajících na jeho straně zboží v řádně ohlášený termínu.

Kupující má právo odstoupit od převzetí zboží, jen jestliže prodávající nesplnil podmínky dodání zboží. Odstoupení od převzetí zboží bude akceptováno pouze v písemné formě. Pokud kupující odstoupí od převzetí zboží z jakýchkoliv jiných důvodů, je povinen zaplatit prodávajícímu veškeré náklady na přepravu spojené s danou objednávkou a smluvní pokutu 500 Kč. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení. Pokud se písemné oznámení o odstoupení nepodařilo doručit, má se za doručené, jestliže bylo zasílány na poslední známou adresu kupujícího a nebylo kupujícím v odběrní lhůtě převzaty.

 

6. OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  • Pokud není uvedeno v této smlouvě jinak, veškeré právní vztahy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
  • Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny, na jejímž základě si kupující zboží vybral pokud změna ceny nastane v době objednání zboží kupujícím. Změna ceny v tomto případě se řeší dohodou obou stran.
  • Jakékoliv změny jsou možné pouze písemně vzájemnou dohodou smluvních stran.
  • Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem zaplacení zboží kupujícím.